تبلیغات
کشاورزی - فهرست گیاهان

س

- سازو - ساماری - سبزی سگانه - سپستان - سداب - سدر - سربال - سرخ‌بر - سرخدار - سرمائی - سرو - سِریمسریش - سقز - سگ‌انگور - سگ‌زبان - سلمه‌تره - سنا - سنبل‌الطیب - سنبنیج - سوختال - سورنجان - سوروف - سوزن‌چوپان کوهسری - سیاه‌اربه - سیاه‌دانه - سیاه‌فندق - سیاه‌مازو - سیاه‌ناو - سیرخرس - سیزاب - سیلن - سیکاس

ش

- شالک (تبریزی سیاه) - شاه‌افسر - شاه‌پسند درختی - شاه‌تره - شب‌بوی صحرایی - شبدر - شبدرترشک - شِبرَم (گاوکشک) - شبه‌سرو - شقایق - شکرتیغال جنوبی - شکرتیغال - شلمبیگ - شن سنگ‌دانه - شنبلیله قلابدار - شنبلیله - شنکوک - شنگ - شور - شوکران کبیر - شوید - شویدی - شیان - شیرپنیر - شیرتلخک - شیرتیغک - شیرخشت - شیرین‌بیان - شیشعان

ص

- صابونک

ط

- طوق

ع

- عاقرقرحا (تاغِندَست) - عروسک پشت پرده - عشقه - علد - علف آهو - علف خرس - علف شاخی - علف شوره - علف فرش - علف مار (کبر) - علف مبارک - علف هفت‌بند - عناب

غ

- غازواش

ف

- فاخره - فاشرا - فاوانیا - فراسیون سفید - فراسیون اروپایی - فراسیون سیاه - فراسیون بدبو - فراسیون آبی - فرفیون - فرنجمشک - فرندل - فشفشه - فلفل - فلفل دراز - فلفل دلمه‌ای - فنجنگشت - فندق - فوفل - فیل زهره - فیل گوش - فسیل

ق

- قاصد بهار - قدومه - قرصعنه - قرنفل - قره‌خزک - قمیش - قیچتاریخ : دوشنبه 23 اردیبهشت 1392 | 03:46 ب.ظ | نویسنده : sydeh_azam hosseyni | نظرات

ا