تبلیغات
کشاورزی - فهرست گیاهان

ج

- جارو علفی - جاز - جعفری - جغجغه - جگرواش - جو دوسر - جو

چ

- چالطاق - چای کوهی - چای - چاییر - چترک - چچم - چریش - چش - چشمه آله کو - چگرد - چمن گره‌ریش - چمن‌بز - چمنک - چندل - چنگکی - چوبک - چوچچوچاغ

ح

- حرا - حسن یوسف - حلفه - حنظل

خ

- خار غَشق - خاراگوش - خارپنبه - خارچرخه - خارخرون - خارخسک (نخودک) - خارخشت - خارشتر - خار عروس (گل چرخه‌ای) - خار لنگری - خار مریم - خار مقدس - خاکشیرخبرآورک یاخبرچی - خربق سیاه - خربق سفید - خردل بری - خردل سفید - خردل وحشی - خرزهره - خرفه - خرما - خرمندی (کلهو) - خطمی چینی - خطمی درختی - خنجری - خورشیدی - خوشاریزه - خولکیش - خونی‌واش - خیارک - خیزران - خینجوک

د

- دارچین - دارگنده - دارمهر - داز - داغداغان - دانه قناری - درج - درخت عنبر - درخت گبر - درخت نوئل - درمشوک - درمنه دشتی - درمنه سیاه - درمنه کوهستانی - درمنه - دژگال - دغدغک - دم روباهک - دم عقربی - دم‌اسبی - دَنبلان - دیوخار

ر

- رازک - رازیانه - راش (مرس) - راناس - رخشک - رژن (بخورک) - رملیگ - روناس - ریش میش - ریواس - ((رز))

زعفران- زالزالک - زبان‌گنجشک - زدو - زربین - زردان - زردچوبه - زردشاه‌تره - زرده‌چمن - زرشک - زلف شیطان - زنجبیل - زنگوله‌ای تیغالی - زنگی‌دارو - زنیان - زوفا - زولنگ - زیتون - زیروک - زیره

ژ

- ژارهتاریخ : دوشنبه 23 اردیبهشت 1392 | 03:46 ب.ظ | نویسنده : sydeh_azam hosseyni | نظرات

ا